Audionomledd kognitiv intervention vid tinnitus - En utvärdering

2018 startade Hörselenheten vuxna i Region Skåne ett FoU-projekt för att testa och utvärdera audionomledd KBT på en liten grupp patienter med besvär av tinnitus. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ha hög evidens och hög effekt på tinnitusbesvär och ges traditionellt av psykolog eller psykoterapeut. KBT som ges av audionom fokuserar på tinnitustriggande situationer i kombination med audiologisk kunskap.

2018 startade Hörselenheten vuxna i Region Skåne ett FoU-projekt för att testa och utvärdera audionomledd KBT på en liten grupp patienter med besvär av tinnitus. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ha hög evidens och hög effekt på tinnitusbesvär och ges traditionellt av psykolog eller psykoterapeut. KBT som ges av audionom fokuserar på tinnitustriggande situationer i kombination med audiologisk kunskap.

I denna studie deltog åtta patienter. Utvärderingen baseras på svaren på Tinnitus Functional Index (TFI), VAS-skalor samt en intervjudel. Resultaten visar på en tydlig förbättring hos sju av åtta patienter vad det gäller ljudnivå, irritation och påverkan på livet samt avsevärt minskade besvär av tinnitus. På intervjufrågorna uppgav deltagarna bland annat att de kände sig gladare, lugnare och mer avslappnade, att de kunde hantera sina besvär bättre och att de kände mer lust inför sociala aktiviteter.

Utifrån den sammanlagda erfarenhet som finns på enheten kan det konstateras att tinnituspatienter behöver tillgång till en verktygslåda med olika strategier för att byta fokus, omtolka besvärliga situationer och för att bryta negativa mönster, tankar och beteenden. I denna strävan är audionomledd kognitiv intervention (AKI) ytterligare ett verktyg som kan öka tillgängligheten för patienter med tinnitusbesvär. Förväntad nytta för patienten är en ökad förståelse för sina tankar, känslor, reaktioner och beteenden och hur detta kan påverka måendet och bidra till en bättre hantering av tinnitus. Klicka på källa / Source och läs hela artikeln.

Source